Адвокат Ангел Гаврилов

За мен Услуги

Сфери на дейност

Търговско и дружествено право

 • учредяване на всички видове дружества
 • сливания, придобивания и преструктуриране на дружества
 • извършване на непарични вноски (апорти)

Виж още

Вещно право, недвижими имоти и строителство

 • правен анализ относно собственост, тежести на имоти и необходими разрешения
 • договаряне и възлагане на проектиране и строителство
 • представителство пред административните органи

Виж още

Интелектуална и индустриална собственост

 • регистрация на търговска марка
 • регистрация на промишлен дизайн
 • регистрация на изобретения и полезни модели

Виж още

Изпълнително производство

 • консултации и участие в преговори относно отсрочване/разсрочване на задължения
 • проучване на имуществено състояние на длъжници
 • иницииране на производство по индивидуално принудително изпълнение

Виж още

Повече за Адвокат Ангел Гаврилов

Адвокат Ангел Гаврилов е вписан в Адвокатска колегия – Бургас от 2015 година с личен номер 1700091280. Специализира в областта на облигационното, търговското и вещното право, както и в изпълнителното производство. Преди да започне собствена адвокатска практика, е работил в кантора на ЧСИ Рег.№ 802 като помощник частен съдебен изпълнител. Ангел Гаврилов е сертифициран оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и недвижими имоти.

Правилните решения за Вашия казус

Кантората работи в партньорство с още двама адвокати, с офиси в Бургас и в София. Основната ни дейност е процесуално представителство, защита и съдействие по граждански, административни и търговски дела, процесуално представителство в изпълнително производство, събиране на вземания, дружествено и търговско право, сделки с недвижими имоти. Към момента осъществяваме текущо правно обслужване по отношение на дружества с различен предмет на дейност.

С кои отрасли работим най-често

Транспорт

Производство

Строителство

Инвестиции

Здравни услуги

Изтеглете актуални бланки и молби

Бланки

Заявете професионална консултация

Контакти