За кантората

Адвокат Ангел Гаврилов е вписан в Адвокатска колегия – Бургас от 2015 година с личен номер 1700091280. Специализира в областта на облигационното, търговското и вещното право, както и в изпълнителното производство. Преди да започне собствена адвокатска практика, е работил в кантора на ЧСИ Рег.№ 802 като помощник частен съдебен изпълнител. Ангел Гаврилов е сертифициран оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и недвижими имоти.

Кантората работи в партньорство с още двама адвокати, с офиси в Бургас и в София. Основната ни дейност е процесуално представителство, защита и съдействие по граждански, административни и търговски дела, процесуално представителство в изпълнително производство, събиране на вземания, дружествено и търговско право, сделки с недвижими имоти. Към момента осъществяваме текущо правно обслужване по отношение на дружества с различен предмет на дейност – транспорт, производство, строителство, инвестиции, здравни услуги и други. Клиенти на кантората са банкови и кредитни институции във връзка със събиране на просрочени вземания, проучване и подготовка на документи за кредитиране, изготвяне на ипотеки и други обезпечения, принудително събиране на вземания, участие в производства по несъстоятелност.