Публикации

Изменения в Гражданския процесуален кодекс от 2017г.

Изменения в ГПК от 2017г. внесени със Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван с Държавен вестник, бр. 86 и в сила от м. октомври 2017 г. Ето някои от по-съществените: Връчване чрез залепване Към този начин на призоваване се...

Нова тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство

Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ.Измененията са публикувани в Държавен вестник брой: 99, от дата 12.12.2017 г. с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за изменение и допълнение на...

Нов регистър за ЮЛНЦ!

След влизане в сила на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ от 01.01. 2018 г. вече е активен нов регистър на ЮЛНЦ! Предоставена е възможност за електронно подаване на заявления на сайта на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ...