Сфери на дейност

Търговско и дружествено право

 • учредяване на всички видове дружества
 • сливания, придобивания и преструктуриране на дружества
 • извършване на непарични вноски (апорти)

Виж още

Вещно право, недвижими имоти и строителство

 • правен анализ относно собственост, тежести на имоти и необходими разрешения
 • договаряне и възлагане на проектиране и строителство
 • представителство пред административните органи

Виж още

Интелектуална и индустриална собственост

 • регистрация на търговска марка
 • регистрация на промишлен дизайн
 • регистрация на изобретения и полезни модели

Виж още

Изпълнително производство

 • консултации и участие в преговори относно отсрочване/разсрочване на задължения
 • проучване на имуществено състояние на длъжници
 • иницииране на производство по индивидуално принудително изпълнение

Виж още

Административнo право

 • представителство и защита пред държавни и общински органи
 • получаване на сертификати, лицензии и разрешителни
 • подготовка на документи за различни административни процедури

Виж още

Медицинскo право

 • услуги, предоставяни на Пациенти
 • правни услуги, предоставяни на здравни заведения

Виж още