Вещно право, недвижими имоти и строителство

Инвестициите в недвижим имоти и строителството изискват множество правни услуги, съвместна работа със специалисти от различни сфери като архитекти, строителни инженери и надзор, както и задълбочени познания на нормативните изисквания в Република България, за получаването на необходимите разрешения от съответните административни органи.

  • правен анализ относно собственост, тежести на имоти и необходими разрешения
  • договаряне и възлагане на проектиране и строителство
  • представителство пред административните органи
  • управление на проекта
  • съдебна и извънсъдебна делба на имоти
  • правни съвети и управление на етажна собственост

Заявете професионална консултация

Контакти