Изпълнително производство

Изпълнителният процес дава защита при липсващо доброволно изпълнение. Ако длъжникът доброволно изпълни задължението си към своя кредитор, до това производство не се стига. Производство цели да достави дължимото на кредитора чрез определени в закона гражданско-правни средства. Изпълнителният процес удовлетворява правото на кредитора и погасява задълженията на длъжника, той е заместител на липсващото доброволно изпълнение.

  • консултации и участие в преговори относно отсрочване / разсрочване на задължения
  • проучване на имуществено състояние на длъжници
  • иницииране на производство по индивидуално принудително изпълнение
  • процесуално представителство по изпълнителни дела
  • представителство при участие в публични продани.
  • обжалване действията на съдебния изпълнител

Заявете професионална консултация

Контакти