Търговско и дружествено право

Комплексна правна помощ и съдействие на българските и чуждестранни клиенти при създаването на търговските дружества и осъществяване на дейността им в различните области на бизнеса, отношенията между съдружниците, търговците и техните клиенти.

 • учредяване на всички видове дружества
 • сливания, придобивания и преструктуриране на дружества
 • извършване на непарични вноски (апорти)
 • производства по ликвидация и несъстоятелност
 • оперативен и финансов лизинг
 • управление на инвестиции
 • изготвяне на договори за всякакви търговски сделки и участие в прeговори по сключването им
 • защита на конкуренцията и потребителите
 • административни регулации и разрешителни режими
 • обществени поръчки
 • защита на търговски марки
 • регистрация и правно облужване на сдружения, фондации и други юридически лица със специален статут

Заявете професионална консултация

Контакти